چهارشنبه 12 آذر 1399   06:56:16
شنبه 1 تیر 1398
1-راهنمای تدوین استراتژی ارزیابی و مدیریت مواجهات شغلی کارکنان با عوامل زیان آور
2-راهنمای ایجاد، استقرار و توسعه "برنامه تناسب با کار"
3- راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری
4-راهنمای شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کارجلد ششم 
5-راهنمای شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کارجلد پنجم
6-راهنمای شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کارجلد چهارم
7-راهنمای شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کارجلد سوم
8-راهنمای شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط  جلد دوم
9-راهنمای شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کار جلد اول
10-راهنمای تصحیح حدود مجاز در برنامه های کاری نامتعارف
11-راهنمای پایش بیولوژیکی محیط کار
12-راهنمای ارزیابی بیوآئروسول هادر محیط_کار

13- راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار
14- راهنمای اندازه گیری و ارزیابی پرتوها در محیط کار
15-راهنمای اندازه گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار
16-راهنمای اندازه گیری و ارزیابی روشنی در محیط کار
17-راهنمای ارزیابی سیستم مدیریت بهداشت و شاخص های عملکردی

18-راهنمای مدیریت مهندسی بهداشت انتشار مواد رادیواکتیو طبیعی (NORM(  در صنعت نفت
19-راهنمای مدیریت فوریت های پزشکی در صنعت نفتراهنمای تدوین استراتژی ارزیابی و مدیریت مواجهات شغلی کارکنان با عوامل زیان آورراهنمای تدوین استراتژی ارزیابی و مدیریت مواجهات شغلی کارکنان با عوامل زیان آور
راهنماهای سامانه عملکرد بهداشت
 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 494590
تعداد بازديد کنندگان سايت: 164811202 تعداد بازديد زيرپورتال: 498643 اين زيرپورتال امروز: 297 سایت در امروز: 10591 اين صفحه امروز: 292